THE پنکه مه پاش DIARIES

The پنکه مه پاش Diaries

نحوه استفاده از دستگاه های مه پاش در سالن های مرغداری و طیور بدین صورت می باشد که در انتهای سالن فن های تخلیه جهت تهویه هوا در نظر گرفته شده می باشد در ابتدای سالن مه پاش تعبیه می شوند و نحوه انتخ

read more